Algemene voorwaarden

BigBrands.nl is onderdeel van BigBrands B.V, ingeschreven onder KVK nummer 59673850 te Rotterdam en ingeschreven op Boomgaardsstraat 38, 3012 XD Rotterdam

Postadres:
BigBrands
Boomgaardsstraat 38
Tel: 085 78 22 992
Email: info@bigbrands.nl

1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt Big Brands, gevestigd te Rotterdam Aangeduid als Bigbrands™ en haar contractspartner als afnemer.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Bigbrands™.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Bigbrands™ aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4 Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Bigbrands™ heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 De prijscouranten en prijsvermeldingen van Bigbrands™ zijn geen offerte.
Top
3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Bigbrands™ op haalbaarheid is beoordeeld. Bigbrands™ heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2 Alle door of in opdracht van Bigbrands™ gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Bigbrands™ en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Bigbrands™ te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Bigbrands™ van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

5. Prijzen
5.1 De zaken van Bigbrands™ worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van het afsluiten van de overeenkomst met Bigbrands™. Behoudens wettelijk bepaald verhogingen (bijv. Btw. tarief) worden er nadat een overeenkomst tot stand is gekomen geen prijsverhogingen doorgevoerd.
5.2 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Bigbrands™ de wijze van verzending. In geval Bigbrands™ de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Bigbrands™. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.2 De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
6.3 In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Bigbrands™ op te geven opslagplaats, heeft Bigbrands™ het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Bigbrands™ toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen
7.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Bigbrands™ ernaar om bestellingen binnen 45 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Bigbrands™ kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 werkdagen bedragen tenzij anders aangegeven door Bigbrands™. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd..
7.2 De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Bigbrands™.
7.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Bigbrands™ na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Bigbrands™ een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
7.4 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Bigbrands™. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Bigbrands™ of haar leidinggevend.
7.5 De klant wordt op de hoogte gesteld indien de levertijd langer dan 30 werkdagen bedraagt, zodra de klant de bestelling heeft geplaatst en de aanbetaling van 50% is voldaan, gaat de klant akkoord met de gestelde levertermijnen, zoals aangegeven door Bigbrands™ op enige wijze.

8. Betaling
8.1 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, 50% contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken en 50% vooraf. Voor het geval Bigbrands™ een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.3 Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Bigbrands™ verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
8.4 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Bigbrands™ tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Bigbrands™ te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.
8.5 Niet tijdige betaling geeft Bigbrands™ het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
8.6 Bigbrands™ is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Bigbrands™ te verrichten prestaties, een en ander op een door Bigbrands™ aan te geven wijze.
8.7 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
8.8 In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
8.9 Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Bigbrands™ garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
8.10 Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
8.11 Bigbrands™ staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Bigbrands™ uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2 Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Bigbrands™ de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.
10.3 De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Bigbrands™ de zaken aan Bigbrands™ ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Bigbrands™ of aan de door Bigbrands™ aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
10.4 Bigbrands™ verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Bigbrands™ ten behoeve van andere aanspraken die Bigbrands™ op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Bigbrands™ zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
10.5 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Bigbrands™ tot volledige voldoening van al hetgeen Bigbrands™ van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11. Reclames
11.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Bigbrands™ kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Bigbrands™ geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
11.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
11.3 Indien een reclame door Bigbrands™ gegrond wordt bevonden, heeft Bigbrands™ het recht te harer keuze:
de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Bigbrands™ worden afgegeven;
het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.4 De afnemer dient in een voorkomend geval Bigbrands™ onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
11.5 Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Bigbrands™ aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Bigbrands™ op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Bigbrands™ deze zaken aan de afnemer afleverde.

12. Garantie
12.1 Bigbrands™ staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
12.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 2 jaar garantie verleend tenzij de fabrieksgarantie anders vermeldt, de garantieperiode bedraagt te allen tijde de wettelijke vastgelegde garantieperiode. Een kortere fabrieksgarantie doet hier geen afbreuk aan.
12.3 Indien de afnemer aan Bigbrands™ een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Bigbrands™. De afnemer zal als dan Bigbrands™ vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
12.4 Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Bigbrands™ verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Bigbrands™ zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
12.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft Bigbrands™ garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
12.6 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Bigbrands™ op te geven adres.
12.7 Voor zaken met een door andere dan Bigbrands™ bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
12.8 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 • indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
 • indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Bigbrands™ zijn verricht.
 • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
 • indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
 • indien het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
 • indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

13. Handelsmerk
13.1 De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Bigbrands™ of de fabrikant op afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

14. Aansprakelijkheidsbeperking
14.1 Bigbrands™, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
14.2 Onverminderd het vorenstaande is Bigbrands™ in ieder geval nimmer aansprakelijk:
wegens niet, of niet tijdige levering;
voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;

 • indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
 • voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Bigbrands™ ’s bedrijfsruimte bevinden;
 • voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 • voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 • voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

14.3 Indien Bigbrands™ in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Bigbrands™ slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
14.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Bigbrands™ nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
14.5 De afnemer zal Bigbrands™ vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Bigbrands™.
14.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bigbrands™ of haar leidinggevende ondergeschikten.

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
15.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Bigbrands™ niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Bigbrands™ niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Bigbrands™ als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
15.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Bigbrands™ alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Bigbrands™ redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
15.3 Bigbrands™ heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Bigbrands™ is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bigbrands™ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Bigbrands™ behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
15.4 Bigbrands heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan acht maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16. Ontbinding
16.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Bigbrands™ niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Bigbrands™ te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
16.2 In gevallen onder 1 genoemd, heeft Bigbrands™ het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
16.3 Bigbrands™ is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
16.4 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Bigbrands™ schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
16.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
16.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Bigbrands™ verrichte prestaties, en heeft Bigbrands™ onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
18.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
18.2 De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Breda neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Bigbrands™ en afnemer, tenzij Bigbrands™ er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

19. Terugname
Bigbrands™
Postbus 3816
3003 AV Rotterdam
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder no. 59673850
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn recht op terugname, wordt de consument geacht de terugzending zelf te regelen en komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of terugname, terugbetalen.
Uitsluiting terugname
1. Indien de consument niet over een overeenkomst met terugname beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het recht tot terugname is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het recht tot terugname is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

20. Vertaling / versies
20.1 In geval deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking zijn gesteld en zich er een verschil over interpretatie of uitleg voordoet, prevaleert te allen tijde de in Nederlandse taal gestelde tekst.
20.2 Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

21. Wet kopen op afstand
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht.
Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening, waarbij u er rekening mee moet houden dat Bigbrands™ de gemaakte kosten voor betalingsverkeer in kan houden op het tegoed. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding ‘annulering’ en uw bank- of girorekeningnummer.
Gevolgen van het toepassen van het retourrecht
Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.
De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren. Bedrijven kunnen voor vragen omtrent retourmogelijkheden contact opnemen met Bigbrands™.

22. Eindgebruikerverklaring
De afnemer van de producten van Bigbrands™ verklaart tevens de eindgebruiker (en nimmer tussenhandelaar) van de producten te zijn en geen commercieel doel heeft met producten van Bigbrands™.
Indien de afnemer niet de eindgebruiker van de producten blijkt te zijn vervallen alle eerder vermelde condities en behoudt Bigbrands™ zich het recht voor om een nader te bepalen bedrag te vorderen van de afnemer.

23. Privacy statement
Passief verstrekte informatie
Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het “IP-nummer” van uw PC, het besturingssysteem, de internet browser die u gebruikt en de laatste internetpagina die u bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina’s worden verbeterd. Voor zover BigBrands.nl dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt.
Cookie Policy
BigBrands.nl maakt gebruik van de zogeheten ‘cookies’. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure van BigBrands.nl. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.
Persoonsgegevens
Wanneer u een bestelling plaatst bij BigBrands.nl, zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van uw bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. BigBrands.nl zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling met BigBrands.nl afsluit. Teven kunnen uw gegevens gebruikt worden door BigBrands.nl of zorgvuldig geselecteerde samenwerkingspartners om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen. Op verzoek van de klant zal BigBrands.nl de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch 0168-471537 of per e-mail info@bigbrands.nl of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan BigBrands.nl doorgeven of de persoonsgegevens opvragen.
Statistieken
BigBrands.nl houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken zullen door BigBrands.nl worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken.
Backup- en beveiligingstechnieken
BigBrands.nl maakt gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen. De samenwerkingspartners van BigBrands.nl zijn met veel zorg geselecteerd. Het kan voorkomen dat gegevens van klanten met deze partners gedeeld worden met het doel onze service aan de klant te verbeteren.